{{item.currency}} {{pricing}}

{{item.currency}} {{pricing}} {{item.currency}} {{item.normalPrice}}{{item.currency}} {{pricing}} - Out of Stock

Magalies Spesiale Skool verskaf skolastiese opvoeding en vaardigheidsopleiding aan (LSOB) Leerders met Spesiale Opvoedkundige Behoeftes. Daar word nie alleenlik gefokus op die leerders se opvoeding nie, maar ook op hulle emosionele, fisiese en maatskaplike  funksionering deur die verskaffing van sielkundige- , arbeidsterapie- en maatskaplike dienste.

Magalies Special School provides scholastic education and vocational training to (LSEN) Learners with Special Needs. We focus not only on the academic learning and development of skills, but also concentrate on the social, emotional and physical learner. All of these are achieved by the help of and provision of phychology , occupational therapy and social services

 

Arbeidsterapie / Occupational therapy

·    Werksvoorbereiding/ Work preparation

    *    Goeie werksgewoontes/ Good work habits

    *    Werk-opsies na skool/ Work options after school

·     Sosiale vaardighede/ Social skills

    *    Kommunikasie/ Communication

    *    Bewustheid van ander/ Awareness of others

    *    Interpersoonlike verhoudinge/ Interpersonal relationships

·    Perseptuele vaardighede/ Perceptual skills

    *    Integrasie na skoolverwante en lewensvaardighede/ Intergration of school related and life skills

·    Krisishantering/ Crisis management

·    Studiemetodes/ Study methods

·    Ouerleiding/ Parental guidance

·    Onderwysleiding/ Educator guidance

 

Maatskaplike dienste/ Social services

Wat is die rol van die maatskaplike werker in die skoolsisteem?/ What is the rol of the social worker in the school system?

© Terapeutiese intervensie aan individuele leerders en gesinne/ Therapeutic intervention to individual learners and families.

© Krisis intervensie en berading/ Crisis intervention and counselling.

© Verbind leerders en gesinne met hulpbronne in die gemeenskap/ Linking learners and families with resources in the community.

© Werk in spanverband met onderwysers en ander terapeute om leerders te help in hul akademiese en vaardigheidsontwikkeling/ Working together with teachers and other therapists as    a team to assist learners in their academic and skills development.

© Ontwikkel en implementeer professionele opleiding vir ouers en onderwysers/ Developing and implementing professional training for parents and teachers. 

 

Opvoedkundige Sielkundige/ Educational Psychologist

-    'n Geregistreerde praktisyn wat geskool is in die opvoedkundige sielkunde en wat psigometriese-, terapeutiese-, en voorligtings-dienste verskaf/ A registered practioner schooled in          educational psyhology, providing psyho-metric, therapeutical and guidance services.

-    Hanteer emosionele, gedrag en leerprobleme in die konteks van leer en vaardigheidsontwikkeling/ Dealing with emotional behaviour and learning problems in the context of learning         and skills development.

-    Assesserings sluit in skool gereedheid, emosionele, en skolastiese evaluasies/ Assessments include school readiness, emotional and scholastic evaluations.

-    Psigoterapie, ouerleiding en loopbaan-begeleiding/ Psychotherapy, parental- and career guidance.

Terug Terug na bo