Fern Plant

Toelating / Admission

Verloop van skoolloopbaan / Course of school career

            14 jr        - Voorbereiding                           14 yrs         - Preparation

            15 - 18 jr - Jaar 1 - 4 (TOC)                         15 - 18 yrs  - Year 1 - 4 (TOC)   

Onderrigtaal / Language of Instruction

Dubbel Medium - Afrikaans / Engels                 Double Medium - Afrikaans / English

Toelatingsouderdom / Age of Admission

Die jaar waarin leerder 14 jaar oud word       -   The year of a learner turns 14 years old

Noodsaaklike Dokumentasie vir nuwe toelatings / Necessary documentation for new admissions

 • LSOB-nommer (Toestemming van die Departement van Onderwys     -   LSEN number (Permission of Department of Education

 • SNA 1 & 2 (Support Needs Assesment)                                                         -   SNA 1 & 2 (Support Needs Assessment)

 • SNA 3  ( Distrikte buiten Tn bv. TS,  TW ens)                                              -   SNA 3  ( Districts other than TN e.g. TS, TW, ect)

 • Afskrif van geboortesertifikaat                                                                     -   Copy of Birth Certificate

 • Immunisasie sertifikaat                                                                                 -   Immunization Certificate

 • Afskrif van beide ouers/voogde se ID dokumente                                    -   Copy of both parents/guardians ID Documents

 • Bewys van woonadres (Munisipale rek nie ouer as 3 maande)               -   Proof of Residence (Municipal account not older than 3 months)

 • Studie permit vir buitelanders                                                                     -   Study permit for foreigners

 • Evalueringsverslag (Nuutste rapport)                                                         -   Evaluation Report (Most recent report card)

 • Verslag van Sielkundige met IK telling                                                       -   Report of Psychologist where IQ score is given

 • Ander professionele verslae (Arbeidsterapie ens)                                    -   Any other professional reports (Occupational Therapist ect)

 • Moet in skool se geografiese area woon                                                     -   Must reside in school's geographical area

 • Onderhewig aan keuringsproses                                                                 -   Subject to selection process

 
DSC_0066.JPG